Hur går en besiktning till

Så här går en besiktning till.

1. Genomgång av lämnade upplysningar och handlingar
Här får säljaren berätta det man vet om husets skick, om det gjorts ombyggnationer eller om man har haft några skador som påverkat huset. Besiktningsmannen granskar  även de handlingar som gjorts tillgängliga, till exempel tekniska beskrivningar och ritningar.
 
2. Okulär besiktning
Besiktningen på utsidan av huset. Vi kontrollerar stickprovsmässigt fönster. På fasaden kontrolleras om det finns synliga brister i utförande eller material och om fasaden har fukt- eller rötskador.

På taket tittar vi på takläggningen och på de genomföringar och anslutningar som finns. På vinden kontrollerar vi om det finns missfärgningar runt takluckan och andra synliga fuktfläckar. Vi kontrollerar omfattningen av ventilationen av vindsutrymmet och isoleringen.Krypgrunder har ofta ett något för högt fuktvärde. Vi kontrollerar om det finns missfärgningar på bjälklagets undersida, lukter samt om det finns virkesspill och annat organiskt material som kan ligga och mögla i grunden.

3. Besiktningen fortsätter på insidan av huset.
Här observeras brister som t ex sprickor, sättningar, missfärgningar, avvikande lukter. Att lukta är en mycket viktig del i den okulära besiktningen.
 
4. Fukt i väggar och golv av våtutrymmen
Vi kontrollerar golvbrunnens klämring, utförande av ytskikt, bubblor i material o.s.v.I duschutrymmet kontrolleras duschblandare och fästen i väggarna, här undersöks även rörgenomföringar som kan orsaka vattenskador. Fuktmätning kan utföras om besiktningsmannen misstänker en skada, och det finns önskemål om att det skall utföras. Normalt mäts stickprovsmässigt, några punkter fördelade på krypgrund, fasadpanel, takkonstruktion och våtrum. Fuktmätning av inbyggda konstruktioner där man måste göra hål eller annan inverkan ingår normalt inte.
 
5. Analys av risk för framtida skador
Här görs en analys av de risker som framkommit i besiktningen och som kan komma att orsaka framtida problem.. Eftersom man inte kan se in i olika konstruktioner, görs en bedömning efter vad som är känt om risker för problem i de konstruktioner som är aktuella.

6. Behov av fortsatt teknisk undersökning eller förslag på åtgärder
I samband med besiktningen kan man ha funnit avvikelser, som inte fullt ut kan bedömas utan vidare ingrepp i byggnaden. Det kan vara om det upptäckts fel som kan orsaka en följdskada. Syftet med en fortsatt teknisk undersökning är att ta reda på orsak och omfattning av det upptäckta.
 
7. Slutgenomgång
Besiktningsmannen går igenom sina observationer angående fastigheten med kunden och förklarar sina noteringar. Han motiverar de eventuella risker som föreligger. Efter avslutad besiktning får kunden ett skriftligt utlåtande inom ett par dagar.